Technology partners

Red Hat
Hortonworks
MAPR
mongoDB
MySQL